Кредит

ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА БЕЗ ПОСТОЯННО МЕСТОЖИВЕЕНЕ В СТРАНАТА

ПАРАМЕТРИ НА  КРЕДИТА

ЦЕЛ НА КРЕДИТА: Покупка на жилищни недвижими имоти в България.

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

 • Български граждани без постоянно местоживеене в страната, които работят на  постоянен трудов договор  в чужбина.
 • Чуждестранни граждани с постоянен трудов договор/доходи от чужбина.
 • Възрастови изисквания за кредитоискателите: възраст към крайния падеж на кредита – 60 години за жените и 65 години за мъжете.
 • Месечния размер на плащанията (главница и лихви) по кредита към УниКредит Булбанк АД не следва да надвишава 30% от нетния месечен доход на кредитоискателя .

ВАЛУТА НА КРЕДИТА: BGN, EUR, годишен лихвен процент по лихвен бюлетин- 7.5% в лева, 8.35% в евро

МАКСИМАЛЕН СРОК НА КРЕДИТА: 

 • До 20 години за чуждестранни граждани
 • До 25 години за български граждани без постоянно местоживеене в страната

УСВОЯВАНЕ НА КРЕДИТА:

 • Срок на усвояване: до 3 месеца от датата на договора за кредит
 • Честота на усвояване:  еднократно или съгласно индивидуален план за усвояване

НАЧИН НА ПОГАСЯВАНЕ:

 • Равни месечни вноски (анюитетни вноски)
 • Намаляващи месечни вноски (равни вноски по главницата)

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ:

 • Ипотека на закупувания с кредита недвижим имот, който трябва да бъде завършен  на етап „въвеждане в експлоатация" (с издаден Акт 16 в съответствие със ЗУТ).
 • Депозит в размер на 6 месечни вноски (главница и лихва), блокирани по сметка на клиента в Банката - за чуждестранни граждани.
 • Депозит в размер на 3 месечни вноски (главница и лихва), блокирани по сметка на клиента в Банката - за български граждани.        
 • Размерът на депозита може да се преразглежда ежегодно по инициатива на кредитополучателя.
 • Задължителна имуществена застраховка   на ипотекирания недвижимия имот – клиентът може да избере изгодната оферта на Дженерали, предлагана и администрирана от банката.

РАЗМЕР НА КРЕДИТА:

 • До 70% от  пазарната оценка (изготвен от лицензиран оценител) на недвижимия имот, приет за обезпечение по кредита.

 СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ:

 • Упълномощено представителство – кредитоискателят самостоятелно или чрез специализирана компания за недвижими имоти в страната трябва да сключи договор за представителство на територията на Р България (с пълномощно по образец на банката) с местна фирма, специализирана в продажбите на недвижими имоти, или със строителна фирма.
 • По изключение, кредитоискателят може да бъде представляван (с пълномощно по образец на банката) от физическо лице, след одобрение от страна на Банката.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Искане за ипотечен кредит (образец на банката)
 2. Нотариално заверено пълномощно по образец на банката (в случай, че заверката се извършва от чуждестранен нотариус, задължително пълномощното се заверява с апостил*).
 3. Документи за самоличност
 4. Служебна бележка за дохода, издадена  от работодател, или документ за други източници на постоянни доходи (очаква се същите да бъдат получавани през срока на кредита). Документите трябва да отразяват размера на доходите и да удостоверяват, че те са получавани без прекъсване през последните  3 месеца до депозиране на искането за кредит – оригинал.
 5. Извлечение за движение по сметки в банка през последната година или за период от 6 месеца, предхождащ датата на депозиране на искането за кредит
 6. По инициатива на кредитоискателя - документи, отразяващи лични инвестиционни инициативи – инвестиции в пенсионни фондове, доверителни фондове, покупка на ценни книжа, др. – изисква се апостил.
 7. Предварителен договор за покупка на недвижимия имот
 8. Данъчна декларация за последната година
 9. Пазарна оценка от лицензиран оценител на недвижимия имот, който ще служи за обезпечение на кредита.
 10. Документ за семейно положение.
 11. Документ за кредитна история